Διάρκεια
Το ακαδημαϊκό έτος διαρκεί από τις 10 Οκτωβρίου έως τα τέλη Μαΐου με ενδιάμεσες δεκαπενθήμερες διακοπές τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται 5 φορές την εβδομάδα από τις 10:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ.


Φοίτηση - Απουσίες
Η φοίτηση στη σχολή είναι υποχρεωτική. Ο σπουδαστής οφείλει να είναι παρών στις παραδόσεις των μαθημάτων και των εργαστηρίων. Ο αριθμός των απουσιών του δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημερήσιες ή τις 80 ωριαίες ανά ακαδημαϊκό έτος.
Σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 1/6 του συνόλου των διαλέξεων ανά μάθημα.
Στην περίπτω ση υπέρβασης των παραπάνω ορίων ο σπουδαστής απορρίπτεται.
Ο σπουδαστής χρεώνεται με απουσία σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης (1) πέραν του ενός τετάρτου, αλλά και στην περίπτωση που αποχωρήσει πριν τη λήξη του μαθήματος.
Όποιος απερρίφθη λόγω απουσιών έχει την δυνατότητα να επανεξετασθεί τον Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν όλα τα μαθή ματα καθώς επίσης και παραδόσεις μεγάλου αριθμού συγκεκρι μένων εργασιών που ορίζονται από τους εκάστοτε καθηγητές.

Εξετάσεις - Παράδοση εργασιών
Ο σπουδαστής οφείλει να παραδίδει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί σε κάθε μάθημα σε καθορισμένη ημερομηνία. Μη έγκαιρη παράδοση της εργασίας δεν είναι αποδεκτή. Η βαθμολογία που συγκεντρώνει ο μαθητής από τις εργασίες του, αποτελούν μέρος της συνολικής βαθμολογίας του στο τέλος της χρονιάς.
Η παρουσίαση των εργασιών είναι υποχρεωτική, γίνεται από τους ίδιους τους σπουδαστές και αφορά όλα τα μαθήματα.
Οι παρουσιάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο στα μέσα Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαΐου σε καθορισμένες από το πρόγραμμα ημερομηνίες.
Μετά τις παρουσιάσεις συνεδριάζει η επιτροπή των καθηγητών, η οποία έχει δικαίωμα να διακόψει (2) την φοίτηση όποιου σπουδαστή κρίνει ότι η συμμετοχή του είναι ανεπαρκής σε συνδυασμό με τις απουσίες του.

(1) Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα αλλά χρεώνεται με απουσία.

(2) Η διακοπή ανακοινώνεται γραπτώς και είναι οριστική. Ο σπουδαστής δεν έχει πλέον δικαίωμα στη συμμετοχής στα μαθήματα και τις εκδηλώσεις της σχολής καθώς και καμία οικονομική απαίτηση για τα δίδακτρα τα οποία έχει μέχρι στιγμής καταβάλει.